Get Adobe Flash player

login

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

077556
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
51
175
49985
2393
2473
77556

Your IP: 54.198.132.71
Server Time: 2016-08-30 20:05:10

ราคากลางหนังสือประกอบการเรียนการสอน จานวน 15 รายการ

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ หนังสือประกอบการเรียนการสอน จานวน 15 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่นซ้าย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 พฤศจิกายน พ.. 2556

 

 เป็นเงิน...496,400..บาท ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดดังนี้

1. แบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง (สค11002)

ราคาเล่มละ

116.33 บาท

2. แบบเรียนวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003)

ราคาเล่มละ

64.00 บาท

3. แบบเรียนวิชาสารพิษในชีวิตประจาวัน (พว02013)

ราคาเล่มละ

80.33 บาท

4. แบบเรียนวิชาการทาบัญชีอย่างง่าย (พค12005)

ราคาเล่มละ

96.33 บาท

5. แบบเรียนวิชาหลักเกษตรอินทรีย์ (อช02007)

ราคาเล่มละ

256.33 บาท

6. แบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง (สค21002)

ราคาเล่มละ

267.33 บาท

7. แบบเรียนวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003)

ราคาเล่มละ

110.33 บาท

8. แบบเรียนวิชาพลังงานทดแทน (พว02023)

ราคาเล่มละ

80.00 บาท

9. แบบเรียนวิชาการพัฒนาจิตและปัญญา (สค22004)

ราคาเล่มละ

96.33 บาท

10. แบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง (สค31002)

ราคาเล่มละ

198.00 บาท

11. แบบเรียนวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003)

ราคาเล่มละ

146.00 บาท

12. แบบเรียนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (พว02007)

ราคาเล่มละ

120.00 บาท

13. แบบเรียนวิชาความน่าจะเป็น (พค32005)

ราคาเล่มละ

80.00 บาท

14. แบบเรียนวิชาลาดับและอนุกรม (พค32004)

ราคาเล่มละ

96.33 บาท

15. แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับการเงิน 1 (พค32006)

ราคาเล่มละ

72.33 บาท

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท เคเอส ดีไซน์ จากัด

4.2 บริษัท เดลี่ รีเควส จากัด

4.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีอาร์. พริ้นติ้ง เฮาส์

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายคำพันธ์  สุพรมอินทร์                                      ประธานกรรมการ

5.2 นายเพชรตะบอง  ไพศูนย์                                      กรรมการ

5.3 นางณัฐญษ  คำสิงห์                                                กรรมการและเลขานุกสร

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

น.ส.พรธนธรรศน์ พันหล่อมโส